Ved opløsning af et interessentskab (I/S) er det nødvendigt at få skrevet vilkårene for opløsningen ned og få det registreret en række forskellige steder. Gør I ikke det, fortsætter interessentskabet juridisk set med at eksistere i mange år fremover.

Hvad var I fælles om?

Når interessentskabet skal opløses, skal I først og fremmest finde ud af, hvad interessentskabet egentlig bestod af.

Ejede aktiver

Hvis interessentskabet ejede aktiver – fast ejendom, maskiner, betalingsrettigheder – skal I finde ud af, hvem der fremover skal være ejer. Der skal laves overdragelsespapirer, og der skal ske registrering af ejerskifte i tingbogen (fast ejendom) og hos Naturerhvervsstyrelsen (rettigheder).

Hvis interessentskabets kreditorer har pant i aktiverne, skal de acceptere ejerskiftet og at de nu må ”nøjes med” at have én debitor, nemlig ham, der overtog aktivet.

Bygninger på lejet grund

Vi ser ofte, at interessentskabet får opført en bygning – f. eks. en stald – på den ene deltagers ejendom. Sådan en bygning er en selvstændig ejendom. Ved opløsningen af interessentskabet skal bygningen overdrages til en anden, og overdragelsen skal registreres i tingbogen.

Sker det ikke, vil bygningen stadig stå registreret som tilhørende interessentskabet. Det kan mange år senere give problemer, når den ejendom, som bygningen ligger på, skal sælges eller belånes.

Lejede aktiver

Har interessentskabet bestået af en fælles drift af ejendomme og maskiner, som ejes af interessenterne, medfører opløsningen af I/S-et blot, at lejeforholdet bortfalder, og at ejeren fremover selv må drive sin ejendom.

Har interessentskabet tilforpagtet jord fra udenforstående, skal det aftales med bortforpagteren, om forpagtningsforholdet skal ophøre eller skal overgå til én af interessenterne. Denne aftale bør være skriftlig, således at interessenterne er sikre på, hvem af dem, der fremover hæfter for forpagtningen.

Gæld

Interessentskabets gæld skal fordeles mellem deltagerne. Ofte er det fastsat i interessentskabskontrakten, hvordan den indbyrdes fordeling skal være. Interessentskabets kreditorer er ikke forpligtet af interessentskabskontrakten. Det betyder, fordelingen af gælden skal godkendes af kreditorerne. Ofte ser vi, at kreditorerne ikke vil acceptere, at gælden fordeles mellem deltagerne, men fortsat vil kunne kræve det fulde beløb hos dem alle. Det kan derfor være nødvendigt at indfri en del af gælden for at få opløsningen af interessentskabet til at falde på plads.

Indeståender A.m.b.a.'er

Ved opløsning af interessentskaber skal der tages stilling til, hvad der skal ske med indeståendet slagteri, mejeri og foderstofforretning.

Udgangspunktet i de fleste A.m.b.a.'er vil være, at opløsning er en udtræden i utide. Et indestående bliver derfor udbetalt over en årrække til interessentskabet selv om det egentlig er opløst. 

Hvis forholdet er det, at virksomheden i virkeligheden drives videre af én af de oprindelige interessenter, kan det lykkes at få det ordnet sådan, at den fortsættende overtager indeståendet. Men det er ikke en selvfølge og kræver ind imellem nogen overtalelse.

Momsregistrering

Et interessentskab, der driver virksomhed, er selvstændigt momsregistreret. Når interessentskabet ophører, skal det afmeldes fra CVR-registeret.

Ofte sker det ikke alligevel. Det kan skyldes, at den, der skal fortsætte virksomheden, synes det er nemmere at fortsætte med det gamle momsnummer. SKAT kan jo ikke se, at interessentskabet reelt er opløst.

Eller det kan være f. eks. et A.m.b.a., som skal bruge momsnummeret for at udbetale indeståender i en årrække, som er årsag til, at nummeret ikke lukkes ned.

Når interessentskabets momsnummer fortsætter, er der en formodning for, at interessentskabet eksisterer. Kommer virksomheden i økonomiske problemer, kan man risikere, at kreditorerne vender sig til de interessenter, som regner med, at de for længst er udtrådt.

Derfor er det vigtigt at få interessentskabets CVR-registrering opdateret, ikke bare ved opløsning af I/S'et, men også når der sker ændringer i deltagerkredsen.