Som skrevet i artikel af 14. november 2012 er der sket en ændring i praksis vedrørende afgørelse af om et bo er skattefritaget eller skattepligtigt, idet der er nu er truffet afgørelse om, at man skal se bort fra længstlevendes bodel ved afgørelsen af skattepligten.

Denne ændrede praksis er nu slået igennem og det bør derfor overvejes hvis man sidder i et uskiftet bo, om man kan drage fordel af denne ændrede praksis.

Afklaring af om et dødsbo er skattepligtigt eller skattefritaget efter den hidtidige praksis hos SKAT har været således, at der i fællesboer med længstlevende ægtefælle er blevet truffet en afgørelse ud fra værdierne af det samlede fællesbo. Var bruttoaktivmassen i fællesboet pr. skæringsdagen eller netto-formuen ved boets afslutning under kr. 2.595.100,00 (år 2013) da var boet skattefri.

Ved opgørelsen af aktiver og nettoformue har SKAT lagt samtlige aktiver i fællesboet, det vil sige også længstlevendes boslod til grund. Med den nye praksis er det således, at SKAT ser bort fra de aktiver som længstlevende udtager af boet. Ved fælleseje udtager længstlevende ægtefælle halvde-len af nettoaktivmassen som boslod og det er således alene halvdelen af dødsboets værdier, der afgør om boet er skattefri.

Hensidder man således i et uskiftet bo kan værdierne heraf udgøre ca. kr. 5.000.000,00 uden at boet bliver skattepligtigt.

Dette selvfølgelig kun, hvis der skiftes i længstlevende ægtefælles levende live, hvor længstlevende tager boslod.

Er der således store skattetilsvar ved salg af aktiverne i et uskiftet bo, f.eks. en ejendomsavance på en grund, forældrekøbslejlighed eller avancer på en virksomhed, værdipapirer eller lign., kunne det være en ide at overveje at skifte boet i levende live, hvorved der opnås skattefrihed og derved også at avancer ikke kommer til beskatning.

F.eks. i et uskiftet bo med en samlet værdi på kr. 5.000.000,00, hvor et af aktiverne er en ubebygget grund, som ikke kan sælges skattefrit, der er erhvervet til f.eks. kr. 100.000,00 og nu kan sælges for kr. 1.000.000,00. Hvis boet skiftes ved længstlevende ægtefælles død vil man vurderer, hvorvidt boet er skattepligtigt ud fra de samlede aktiver og passiver og boet vil blive skattepligtigt og avancen vil komme til beskatning. Hvis boet skiftes i længstlevendes levende live, vil længstlevende tage udtage halvdelen af aktiverne, som boslod med kr. 2.500.000,00, og det er kun de resterende kr. 2.500.000,00 der lægges til grund ved afgørelsen af, om boet er skattefrit eller skattefritaget. Boet vil således være skattefritaget og avancen vil ikke komme til beskatning. Gevinsten i eksemplet er såle-des at man ikke skal betale skat af avancen på kr. 900.000,00, dvs. kr. 450.000,00.

Mange uskiftede boer, hvori der er latente skattepligtige avancer, vil således kunne opnå skattefordel ved at skifte i længstlevende levendes live.