Nye ændringer i tinglysningsloven udvider reglerne for virksomhedspant på to områder.

1. Lovændringen giver for det første mulighed for, at virksomhedspant stiftes ved ejerpantebrev. Et ejerpantebrev er et pantedokument, hvori ejeren af virksomheden erkender at skylde sig selv et bestemt pengebeløb, for hvilket han giver sig selv panteret i virksomheden. Virksomhedsejeren har herefter mulighed for at underpantsætte ejerpantebrevet eller dele heraf til kreditor til sikkerhed for dennes tilgodehavende hos virksomhedsejeren.

De nuværende regler giver kun mulighed for stiftelse af virksomhedspant ved skadesløsbrev. Hovedformålet ved lovændringen er at sikre virksomhedspanthaveren en øget fleksibilitet, da der ved stiftelse af virksomhedspant ved tinglysning af et ejerpantebrev bl.a. er mulighed for, at bruge virksomhedspantet som sikkerhed for mere en én kreditors krav. Dette sker ved en efterfølgende underpantsætning, der ligeledes skal tinglyses.

En anden fordel ved stiftelse af virksomhedspant ved et ejerpantebrev er, at ejerpantebrevet til forskel fra skadesløsbrevet, kan ”genbruges”, da der løbende kan lyses ny underpant. Ejerpantebrevet kan endvidere oprettes med henblik på en fremtidig benyttelse, da det ikke ligesom skadesløsbrevet, skal indeholde oplysning om, hvem kreditor er. Oplysning om kreditor gives ved efterfølgende påtegning og kan ændres uden, at der skal tinglyses myt ejerpantebrev.  Dette indebærer foruden en forøget fleksibilitet også en afgiftsbesparelse, da der ikke skal tinglyses nye lånedokumenter ved hver sikkerhedsstillelse. Tinglysningen af hvert underpant koster kr. 1.660.

Det er muligt med virksomhedspanthavers samtykke, at ændre et allerede tinglyst skadesløsbrev til et ejerpantebrev mod betaling af en afgift på kr. 1.660.

2. Lovændringen giver for det andet mulighed for at inddrage brugte køretøjer under et virksomhedspant. Indtil lovændringen har det kun været muligt at inddrage fabriksnye køretøjer under et virksomhedspant. Fabriksnye og brugte biler vil ikke, når de indgår i et virksomhedspant efter lovændringen er trådt i kraft, høre under samme aktivgruppe. En virksomhedsejer kan derfor fremover selv vælge om virksomhedspantet skal omfatte brugte biler, nye biler eller begge dele. Dette er tænkt som en fordel for fx erhvervsdrivende, der forhandler både brugte og fabriksnye biler, da fabriksnye biler ofte sælges fra importøren i konsignation. Forudsat, at der ikke er aftalt andet, udelukker pantsætningen af et varelager ikke at virksomheden sælger, udlejer eller leaser køretøjerne som led i virksomhedens regelmæssige drift.

Det er en forudsætning for at brugte køretøjer kan indgå i virksomhedspantet, at bilerne indgår i virksomhedens aktivmasse med henblik på køb og salg heraf. Virksomheder, hvor køb af salg af de brugte biler ikke udgør en betydelig del af den erhvervsmæssige drift, kan derfor ikke lade virksomhedens biler indgå i en virksomhedspanteordning.

Der vil fortsat kunne tinglyses et pantebrev i det enkelte køretøj i bilbogen, som vil bestå uanset om køretøjet først indgår og senere udgår af virksomhedspantet. Det er derfor vigtigt at købere fortsat efterser bilbogen, når de køber et brugt køretøj.

Lovændringerne træder i kraft den 1. juli 2013.