Folketinget vedtog den 18. december 2014 at ændre forskelsbehandlingsloven, således at det ikke længere er tilladt at afskedige medarbejdere ved det fyldte 70 år.

Det var også frem til den 18. december 2014 retsstridigt at forskelsbehandle en medarbejder, med hensyn til forfremmelse, løn og arbejdsvilkår i øvrigt, begrundet i medarbejderens alder.

Det har dog været tilladt at indføre i individuelle ansættelsesforhold samt kollektive aftaler, at medarbejdere var forpligtede til at fratræde ved det fyldte 70 år.

Efter den 1. januar 2016 vil dette ikke længere være tilladt og anses således som værende forskelsbehandling.

Findes klausuler om pligtmæssig fratrædelse i individuelle aftaler efter den 1. januar 2016, vil disse være ugyldige og potentielt udtryk for forskelsbehandling.

I disse tilfælde skal der således udarbejdes nye ansættelsesbeviser eller tillæg til eksisterende.

De kollektive overenskomster, der måtte have en bestemmelse om pligtmæssig fratræden, mister ikke deres betydning, men bestemmelserne om pligtmæssig fratræden bortfalder dog på det tidspunkt, aftalerne tidligst kan opsiges.

Arbejdsgivere er således, som konsekvens af lovændringerne, forpligtede til at ændre ansættelsesbeviser, så disse opfylder betingelserne i ansættelsesbevisloven.

En manglende ændring i ansættelsesbeviserne kan medføre, at arbejdsgiverne bliver pålagt at betale medarbejderne en godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven.

Afskedigelse af ældre medarbejdere kan efter ændringerne medføre en tvist om overtrædelse af forskelsbehandlingsloven, hvorfor arbejdsgiverne skal være påpasselige ved afskedigelse af ældre medarbejdere.