1. Indledning.

 Renter kan som udgangspunkt forældes på to måder:

 • De kan forældes selvstændigt.
 • De forældes, hvis hovedfordringen forældes (dvs. uanset de ikke selvstændigt er forældet på dette tidspunkt.)

Renter forfalder typisk dagligt – medmindre det fx er pr. påbegyndt måned – og forældelsesfristen skal således afgøres hver dag for sig.

Forinden forældelsesfristen kan afgøres, skal man således have fastslået, hvornår man kan beregne rente fra, hvilket i mangel af aftale afgøres efter rentelovens § 3.

Når man herefter skal vurdere forældelsen af renter, skal man skelne mellem, om de er forfaldne fra den 1/1 2008 og fremefter, eller om de er forfaldne før den 1/1 2008. Såfremt de er forfaldne fra den 1/1 2008 og fremefter, forældes de alene efter forældelsesloven. Såfremt de er forfaldne før den 1/1 2008, gælder både de gamle forældelsesregler (1908-loven og DL 5-14-4) og forældelsesloven, og forældelsesfristen afgøres så efter forældelseslovens overgangsregler.

Nedenfor gennemgås de to situationer hver for sig, og til sidste gennemgås en række eksempler.

 

2. Renter forfaldne fra den 1/1 2008 og senere.

Renter forfaldne fra den 1/1 2008 og senere forældes alene efter forældelsesloven, og man skal således ikke bruge nogen overgangsregler.

Renterne forældes som udgangspunkt efter tre år og der løber som nævnt en særskilt forældelsesfrist for hver dags renter.

Såfremt renterne er en del af en dom, er forældelsesfristen dog 10 år for de renter, der er forfaldne frem til dagen for dommens afsigelse; renter der forfalder derefter forældes som udgangspunkt efter 3 år.

Såfremt man har haft sagen i fogedretslig behandling med et fundament efter forældelseslovens § 5 (fx en dom eller et frivilligt forlig) gælder der dog en 10 års forældelsesfrist for alle de renter, der er forfaldne frem til dagen for fogedretsmødet. Senere forfaldne renter forældes på 3 år.

 

3. Renter forfaldne før den 1/1 2008.

Disse renter skal vurderes ud fra de overgangsregler, der er i forældelsesloven. Man skal i praksis gøre det således:

 • Finde ud af hvad forældelsesfristen var efter de gamle regler (DL 5-14-4 og 1908-forældelsesloven), hvilket som udgangspunkt er 5 år for hver dags renter.
 • Finde ud af hvad forældelsesfristen er efter de nye regler (forældelsesloven), hvilket som udgangspunkt er 3 år for hver dags renter.
 • Bruge overgangsreglerne jf. nedenstående skema.

 

4. Eksempler.

Nedenfor gennemgås en række eksempler.

Bemærk, at I de fleste eksempler er der ikke sket afbrydelse af forældelsesfristen. Afbrydelse af forældelsesfristen kan fx ske ved, at der udtages stævning eller at skyldneren erkender sin forpligtelse. Når man skal vurdere om forældelsen er afbrudt for så vidt angår renter, er det vigtigt at erindre, at afbrydelse af forældelsesfristen for så vidt angår hovedfordringen ikke automatisk medfører afbrydelse af forældelsesfristerne for renterne. Hvis skyldner fx erkender at skylde hovedstolen har han ikke dermed automatisk erkendt at skylde renter tillige: en sådan erkendelse vil således alene medføre en ny forældelsesfrist for hovedstolen, men ikke for renterne.

Eksemplerne tager sit udgangspunkt i, at vurderingen af forældelsen sker i dag, dvs. den 28/3 2008.

 

Eksempel 1.

Faktura forfalden den 1/3 2002, hvor der kan beregnes rente fra den 15/3 2002, og hvor forældelsesfristen ikke er afbrudt.

A.    Forældelse af hovedfordringen.

Fakturaen er forældet den 1/3 2007 (5 års forældelsesfrist).

Dermed forældes alle forfaldne (og fremtidige) renter også, uanset at de ikke selvstændigt var forældet den 1/3 2007.

B.    Selvstændig forældelse af renterne.

Da hovedstolen – og dermed renterne – allerede er forældet, er det ikke relevant at vurdere om renterne tillige er selvstændigt forældet.

 

Eksempel 2.

Faktura forfalden den 12/9 2006, hvor rente kan beregnes fra den 12/10 2006, og hvor der ikke er sket afbrydelse.

A.    Forældelse af hovedfordringen.

Fakturakravets forældelse skal afgøres efter overgangsreglerne:

 • De gamle regler fører til forældelse den 12/9 2011 (5 år efter forfaldsdagen)
 • De nye regler fører til forældelse den 12/9 2009 (3 år efter forfaldsdagen)
 • Overgangsreglerne fører så jf. skemaet til forældelse den 1/1 2011.

Uanset hvornår renterne selvstændigt forældes, forældes de således alle senest den 1/1 2011.

B.    Selvstændig forældelse af renterne.

B1: Renter fra 12/10 2006 til 31/12 2007.

 • De gamle regler fører til forældelse den 12/10 2011 til 31/12 2012 (5 års forældelsesfrist)
 • De nye regler fører til forældelse den 12/10 2009 til 31/12 2010 (3 års forældelsesfrist)
 • Overgangsreglerne fører så jfr. ovenstående skema til, at de forældes den 1/1 2011.

B2: Renter fra 1/1 2008 til 28/3 2008.

Forældelsen af disse skal kun vurderes efter forældelsesloven, og der gælder således ikke overgangsregler for disse. Disse renter forældes således 3 år efter forfald, dvs. fra den 1/1 2011 til den 28/3 2011.

C.   Opsummering.

Da hovedkravet forældes den 1/1 2011 jf. ovenfor, forældes alle renter også denne dato (idet de ikke selvstændigt er forældet tidligere).

 

Eksempel 3.

Faktura forfalden den 12/9 2003, hvor rente kan beregnes fra den 12/10 2003, og hvor der ikke er sket afbrydelse.

A.    Forældelse af hovedfordringen.

 • De gamle regler fører til forældelse den 12/9 2008 (5 år efter forfaldsdagen)
 • De nye regler fører til forældelse den 12/9 2006 (3 år efter forfaldsdagen)
 • Overgangsreglerne fører så jf. skemaet til forældelse den 12/9 2008.

B.    Selvstændig forældelse af renterne.

B1: Renter fra den 12/10 2003 til den 31/12 2005.

 • De gamle regler fører til forældelse den 12/10 2008 til den 31/12 2010 (5 år efter forfaldsdagen)
 • De nye regler fører til forældelse den 12/10 2006 til den 31/12 2008 (3 år efter forfaldsdagen)
 • Overgangsreglerne fører så jf. skemaet til forældelse den 12/10 2008 til den 31/12 2010.


B2: Renter fra 1/1 2006 til 31/12 2007.

 • De gamle regler fører til forældelse den 1/1 2011 til den 31/12 2012 (5 år efter forfaldsdagen)
 • De nye regler fører til forældelse den 1/1 2009 til den 31/12 2010 (3 år efter forfaldsdagen)
 • Overgangsreglerne fører så jf. skemaet til forældelse den 1/1 2011.

B3: Renter fra 1/1 2008 til 28/3 2008.

Skal kun vurderes efter (den nye) forældelseslov, og der gælder således ikke overgangsregler for disse. Disse renter forældes således 3 år efter forfald, dvs. fra den 1/1 2011 til den 28/3 2011.

C.   Opsummering.

Såfremt der ikke foretages afbrydelse af forældelsesfristen for hovedkravet (fakturaen), forældes renterne således samtidigt med denne, dvs. den 12/9 2008, uanset at renterne ikke er selvstændigt forældet denne dag.

 

Eksempel 4.

En fordring forfalden den 1/7 2005, og hvor der kan beregnes rente fra den 12/7 2005. Der er stævnet den 1/10 2005 og afsagt dom den 1/3 2006.

A.    Forældelse af hovedfordringen.

1.    De gamle regler fører til forældelse den 1/3 2026 (20 år efter domsafsigelsen)

2.    De nye regler fører til forældelse den 1/3 2016 (10 år efter domsafsigelsen)

3.    Overgangsreglerne fører så jf. skemaet til forældelse den 1/3 2016.

B.    Selvstændig forældelse af renterne.

B1: Renterne fra 12/7 2005 til 1/3 2006.

Disse forældes efter samme regler som dommen, idet de ikke er selvstændigt forældet på tidspunktet for afbrydelsen den 1/10 2005, dvs. de forældes den 1/3 2016 jf. ovenfor under A. 

B2: Renter fra 2/3 2006 til 31/12 2007.

 • De gamle regler fører til forældelse den 2/3 2011 til den 31/12 2012 (5 år efter forfaldsdagen)
 • De nye regler fører til forældelse den 2/3 2009 til den 31/12 2010 (3 år efter forfaldsdagen)
 • Overgangsreglerne fører så jf. skemaet til forældelse den 1/1 2011.

B3: Renter fra 1/1 2008 til 28/3 2008.

Forældelsen af disse skal kun vurderes efter (den nye) forældelseslov, og der gælder således ikke overgangsregler for disse. Disse renter forældes således 3 år efter forfald, dvs. fra den 1/1 2011 til den 28/3 2011.

C.   Opsummering

Som det fremgår, må man således lave forskellige sondringer og kan ikke over et sige, hvornår alle renter forældes.

 

Eksempel 5.

En fordring forfalden den 16/7 1999, hvor der kan beregnes renter fra den 1/7 1999. Der er stævnet den 12/9 1999 og afsagt dom den 3/2 2000.

A.    Forældelse af hovedfordringen.

 • De gamle regler fører til forældelse den 3/2 2020 (20 år efter dommens afsigelse)
 • De nye regler fører til forældelse den 3/2 2010 (10 år efter dommens afsigelse)
 • Overgangsreglerne fører så jf. skemaet til forældelse den 1/1 2011.

B.    Selvstændig forældelse af renterne.

B1: Renter fra den 1/7 1999 til den 3/2 2000.

Da disse renter ikke er forældet den 12/9 1999 (5 års forældelse), bliver de omfattet af forældelsesfristen for dommen, dvs. de forældes den 1/1 2011 jf. under A.

B2: Renter fra den 4/2 2000 til den 31/12 2002.

Disse renter forældes efter 5 år, dvs. mellem den 4/2 2005 og 31/12 2007. Da disse renter således er forældet inden forældelseslovens ikrafttræden den 1/1 2008, er de forældet og ”vågner” ikke op igen.

B3: Renter fra den 1/1 2003 til den 31/12 2005.

 • De gamle regler fører til forældelse den 1/1 2008 til den 31/12 2010 (5 år efter forfaldsdagen)
 • De nye regler fører til forældelse den 1/1 2006 til den 31/12 2008 (3 år efter forfaldsdagen)
 • Overgangsreglerne fører så jf. skemaet til forældelse 1/1 2008 til den 31/12 2010.

B4: Renter fra den 1/1 2006 til den 31/12 2007.

 • De gamle regler fører til forældelse den 1/1 2011 til den 31/12 2012 (5 år efter forfaldsdagen)
 • De nye regler fører til forældelse den 1/1 2009 til den 31/12 2010 (3 år efter forfaldsdagen)
 • Overgangsreglerne fører så jf. skemaet til forældelse 1/1 2011.

B5: Renter fra den 1/1 2008 til d.d. (28/3 2008)

Disse renter forældes alene efter forældelsesloven, dvs. de forældes den 1/1 2011 til den 28/3 2011.    

C: Opsummering.

Som det fremgår, må man således lave forskellige sondringer og kan ikke over et sige, hvornår alle renter forældes.

Bemærk: Såfremt dommen sendes i fogedretten, og fogedretten modtager fogedrekvisitionen den 1/4 2008 og der afholdes fogedretsmøde den 1/6 2008, gælder der en ny 10 års forældelsesfrist for alle de renter, der ikke selvstændigt var forældet den dag, hvor forældelsen blev afbrudt, dvs. den 1/4 2008. Renter der forfalder efter den 1/6 2008 forældes selvstændigt efter 3 år.