Sådan kunne overskriften til en afgørelse, truffet af Landsskatteretten den 30. august 2012 lyde. For afgørelsen bryder med en langvarig praksis om, hvornår et dødsbo er skattefrit.

Et dødsbo er skattefrit, hvis boets formue er under 2.595.100 kr.

Hvis den afdøde var gift, og der var formuefællesskab i ægteskabet, har SKAT hidtil fortolket reglerne sådan, at det var ægtefællernes samlede formue, der skulle være under grænsen. Landsskatteretten slår i sin afgørelse fast, at det kun er den afdødes halvdel af boet, der skal være under grænsen. Den efterlevende ægtefælles halvdel af boet skal ikke medregnes.

SKAT har i en meddelelse fra december 2012 forklaret nærmere, hvordan afgørelsen skal forstås, og har fastslået, at den nye praksis gælder for alle boer, hvor dødsfaldet er sket i 2009 eller senere. I meddelelsen er fastsat en frist til den 11. juni 2009 for genoptagelse af dødsboer fra 2009. Hvis arvingerne eller den efterlevende ægtefælle mener, at dødsboet fejlagtigt er blevet anset for skattepligtigt, kan man altså bede om at få ændret boets skat og få evt. betalt boskat tilbage.

Hvad forstås ved et bos formue?

Formuegrænsen på 2.595.100 kr. dækker i virkeligheden over 2 regler:

* For det første skal den samlede værdi af de aktiver, der er tilbage i boet når det slutter, eller som undervejs er overdraget til arvinger eller ægtefælle, være under 2.595.100 kr. I det regnestykke kan man se væk fra værdien af huse og sommerhuse, der har været anvendt privat af den afdøde.

* For det andet skal nettoværdien af boets formue efter fradrag af al gæld, men inden beregning af skatter og afgifter, være under 2.595.100 kr. Her kan man ikke se bort fra hus og sommerhuse.

Et eksempel:

En afdød person efterlader følgende formue:

kr. 1.500.000 - Villa til privat beboelse.

kr. 2.500.000 - 3 huse, som er lejet ud.

kr.    100.000 - Bil.

kr.    200.000 - Indestående i bank.

----------------

kr. 4.300.000 - Aktiver i alt.

kr. 2.000.000 - Gæld.

----------------

kr. 2.300.000 - Nettoformue

Umiddelbart ser det ud, som om boet er skattepligtigt, fordi der er aktiver for mere end 2.595.100 kr. Men villaen skal ikke med i det regnestykke, og så er aktiverne nede på 2.800.000 kr. Hvis man så forestiller sig, at arvingerne vælger at sælge bilen og bruge pengene derfra sammen med de 200.000 kr. i banken til at betale af på gælden med, inden de slutter boet – så kommer aktiverne ned på 2.500.000 kr. ved boets slutning. Da også nettoformuen er under grænsen, kan boet altså blive skattefriet, alt afhængigt af, om arvingerne vælger at beholde alle aktiver eller at sælge nogle af dem og betale gæld med pengene.

De boer, der kan være interessante at søge genoptagelse i, er boer, hvor den afdøde var gift eller enke(mand), og hvor boets formue er opgjort i intervallet mellem 2.595.100 kr. og 5.190.200 kr. Disse boer er oprindeligt blevet behandlet som skattepligtige, men er sandsynligvis efter den nye praksis skattefri

Hvornår kan der opnås en skattebesparelse?

Reglerne om skattefrie boer betyder f.eks., at en ejendom i forbindelse med deling af boet kan sælges eller overgå til børnene eller efterlevende ægtefælle, uden at der skal betales skat af ejendomsavance eller genvundne afskrivninger.

Reglerne er først og fremmest relevante for mindre erhvervsejendomme. Reglerne om ejendomsavance gælder også ved salg af helt almindelige parcelhuse og sommerhuse, hvor grunden er over1.400 m2, og hvorfra der kan udstykkes en grund til selvstændig bebyggelse.

Har du mistet din ægtefælle, er der god grund til at overveje grundigt, om et uskiftet bo er de rigtige løsning, eller det er bedre rent skattemæssigt at få arven delt med børnene. Vi ser ofte, at den skattebesparelse, der opnås, sagtens kan betale omkostningerne ved deling af boet og en stor del af børnenes arv!

Har du på et tidligere tidspunkt valgt at sidde i uskiftet bo, kan du alligevel opnå en skattefordel, hvis du nu vælger at dele boet med børnene. Anvendelse af reglerne i forbindelse med skifte af uskiftet bo kræver dog, at ejendommen overdrages til børnene som led i deres arv. Hvis du sidder i uskiftet bo, kan den nye praksis anvendes ved skifte af boet, selv om din ægtefælle er død før 2009.